«نجیب بارور» که پیش از این سروده بود «درود ای همزبان من هم از ایرانم»، همدلی و همدردی خود را با قطعه شعری در سوگ آیت الله رئیسی، نشان داد. متن شعر بارور در ادامه آمده است: بمان برادر من، وقت، وقت رفتن نیستبمان، شتاب مکن، وقت، وقت مردن نیست هنوز جنگ من و جنگ […]

«نجیب بارور» که پیش از این سروده بود «درود ای همزبان من هم از ایرانم»، همدلی و همدردی خود را با قطعه شعری در سوگ آیت الله رئیسی، نشان داد.

متن شعر بارور در ادامه آمده است:

بمان برادر من، وقت، وقت رفتن نیست
بمان، شتاب مکن، وقت، وقت مردن نیست

هنوز جنگ من و جنگ ما تمام نشد
هنوز فرصتِ این‌گونه رخت‌بستن نیست

اگرچه قصه‌ی ما، قصه‌ی شهادت ماست
اگرچه مرگ در این راه گَردِ دامن نیست

مباد خاطر ما بشکند بدون شما
مباد گریه بیاریم، وقت شیون نیست!

یکی برفت و هزاران دوباره برخیزد
سپاه می‌رزمد گر در آن تهمتن نیست

شهیدِ خدمت مردم‌شدن سزای دل است
که هیچ خوشه چنین در تمام خرمن نیست

به خاک دفن شدن، لذتِ مبارزه است
مباد این‌که بمانیم، و خاک میهن نیست

بمان برادر من، تا نهایتِ این راه
نرو که طاقت لبخندهای دشمن نیست